Regulamin Sklepu Internetowego EUMOR M.K. MOTORS

*

FORMULARZ ZWROTU TOWARU : POBIERZ

FORMULARZ GWARANCYJNY : POBIERZ

*

Informacja o Firmie:

Sklep internetowy działający pod adresem www.eumor.pl prowadzony jest przez:

EUMOR M.K. MOTORS
10-691 Olsztyn
ul. Igora Sikiryckiego 7A lok. 14
NIP: 745-163-28-69
REGON: 281376641
e-mail: biuro@eumor.pl
tel: +48 530 800 270

Ochrona danych osobowych

1.   Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu www.eumor.pl są przetwarzane przez EUMOR M.K. MOTORS z siedzibą w miejscowości Olsztyn
ul. Sikiryckiego 7A/14. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:

1.   realizacji umowy

2.   jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.eumor.pl
 

2.    Klient ma m. in. prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia na stronie http://www.eumor.pl w zakładce "Moje Konto" - jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

3. RODO 2018

25 maja 2018 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych („RODO”) i w związku z tym chcemy poinformować, że Państwa dane osobowe znajdują się w naszej bazie. Tematyka informacji, jakie będziemy do Państwa wysyłać będzie pozostawać w bezpośrednim związku z Państwa aktywnościami zawodowymi lub obszarem, w nawiązaniu do którego Państwa dane zostały nam wcześniej przekazane. 

W każdej chwili może Pan/ Pani zażądać usunięcia danych z naszej bazy danych wysyłając e-mail zwrotny o treści „Nie” lub równoważnej.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest EUMOR M.K. MOTORS z siedzibą w miejscowości Olsztyn na ulicy Igora Sikiryckiego 7A lok. 14 , NIP: 745-163-28-69 REGON: 281376641. e-mail biuro@eumor.pl, nr telefonu +48 530 800 270 („Administrator”).

2. Wszelkie oświadczenia, zapytania i informacje dotyczące danych osobowych mogą być przekazane Administratorowi za pośrednictwem:

a. poczty elektronicznej na adres e-mail biuro@eumor.pl;

b. pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 i innych przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

4. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym do celów redagowania, przygotowywania, tworzenia i publikowania materiałów prasowych.

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być pracownicy, zleceniobiorcy, podwykonawcy i inne osoby zatrudnione lub współpracujące z Administratorem.

6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, jednak wyłącznie na zasadach opisanych w art. 46 RODO, tj. pod warunkiem zapewnienia przez odbiorcę odpowiednich zabezpieczeń.

7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych.

8. Mają Państwo prawo: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych.

9. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych.

Ceny

1.   Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.eumor.pl są wyrażone walutach:

·       w złotych polskich (PLN).
 

2.   W sklepie internetowym stosowane są następujące kategorie cenowe:

·       Cena brutto - standardowa cena sprzedaży oferowanych towarów i usług

·       Cena netto – cena bez podatku Vat.


Zamówienia

1.   Sklep internetowy www.eumor.pl umożliwia Klientom:

1.   składanie zamówień (ofert zakupu) towarów dostępnych w sklepie internetowym www.eumor.pl i zawierania umów sprzedaży na odległość.

2.   uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym oraz w punktach sprzedaży EUMOR M.K. MOTORS.
 

2.   Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.eumor.pl kierowane przez EUMOR M.K. MOTORS do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.
 

3.   Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.eumor.pl. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
 

4.   Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.
 

5.   Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o nadaniu statusu „Zamówione towary wysłane”.
 

6.   Faktury są wystawiane dla klientów którzy podczas wypełniania formularza wpisali w komentarzu wszystkie dane dla faktur VAT. W przypadku braku danych wystawiamy paragon fiskalny.
 

7.    Z przyczyn leżących po stronie przewoźnika maksymalna kwota pobrania (zapłaty gotówkowej) wynosi 12000,00 PLN. W przypadku gdy wartość zamówienia przewyższa w/w kwotę, sposób zapłaty różnicy zostanie ustalony indywidualnie z klientem.
 

Dostawa

1.   Towar zamówiony w sklepie internetowym www.eumor.pl dostarczany jest za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników wybranych w toku składania oferty zakupu.
 

2.   Na czas otrzymania przesyłki składa się:

1.   czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)  

2.   czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
 

3.   Przy każdym produkcie dostępnym w sklepie, pojawia się także informacja o przewidywanym czasie wysłania towaru. Czas ten nie obejmuje czasu kompletowania zamówienia i liczony jest od momentu przekazania przesyłki przewoźnikowi lub operatorowi pocztowemu do momentu doręczenia.
 

4.   Wraz z towarem wydawane są: faktura VAT albo paragon fiskalny oraz warunki udzielonej gwarancji. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków.
 

5.   Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, EUMOR M.K. MOTORS zaleca sporządzić protokół szkodowy.
 

6.   Koszty dostawy dla przesyłki KRAJOWEJ
  * powyżej 30kg koszt wysyłki po ówczesnym indywidualnym uzgodnieniu!
- wysyłka jest wykonywana pocztą kurierską na koszt klienta, po uprzednim telefonicznym lub mailowym powiadomieniu.
 

7.   Koszty dostawy dla przesyłki ZAGRANICZNEJ
- koszt wysyłki jest podawany do kilku godzin po zamówieniu towaru
- koszt jest uzależniony od kraju do jakiego przesyłka ma być wysłana.
- koszt wysyłki danej paczki ustala kurier przyjmujący zlecenie wysyłki zagranicznej
- koszt paczki jest uzależniona od wagi i kraju do którego paczka ma się udać.
 

8.    Wysyłka DARMOWA:
- tylko na terenie Polski
- przy zakupie powyżej 1000zł brutto
- tylko za pomocą sklepu internetowego www.eumor.pl


Sposoby płatności

1.   Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:

1.   Przed wydaniem towaru klientowi:

·      Przelewem na rachunek bankowy EUMOR M.K. MOTORS(towar jest przez nas wysyłany po wpłynięciu należności na konto)

·      Płatność kartą kredytową i elektroniczną (poprzez portale Dotpay, Paypal - po otrzymaniu informacji i prawidłowym zakończeniu transakcji)
 

2.   W momencie odbioru towaru:

·      Gotówką w przypadku odbioru towaru przez klienta własnym staraniem i na własny koszt ze sklepu EUMOR M.K. MOTORS.

·      Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika. Obowiązkiem kuriera w momencie odbioru pieniędzy jest wystawienie KP (tj. kwota przyjęcia). Jeśli kurier nie posiada takowego kwitu, należy napisać taki dokument odręcznie lub nakazać kurierowi podpisać się na fakturze, bądź liście przewozowym iż kurier pobrał kwotę w wysokości... oraz podać swój numer kuriera oraz złożyć czytelny podpis.
 

2.   EUMOR M.K. MOTORS może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez EUMOR M.K. MOTORS jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (m.in. sprzedaż na raty).
 

3.    W przypadku nawiązania stałej współpracy istnieje możliwość uzgodnienia płatności przelewem z opóźnionym terminem.


Zwrot towaru przez konsumenta

1.   Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 

2.   W celu identyfikacji zwracanego towaru wskazane jest podanie numeru zamówienia oraz dokumentu który załączono (Faktura Vat, Paragon). Numer zamówienia można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej, własnej poczty E-mail lub pracownika sklepu internetowego realizującego zamówienie. Brak numeru zamówienia nie stanowi przeszkody w zwrocie towaru.
 

3.   Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotowi nie podlegają, zgodnie z ustawą, m. in.:

1.   narzędzia rozpakowane z oryginalnie zafoliowanych opakowań

2.   narzędzia, które były używane, lub uszkodzone przez kupującego

3.   narzędzie jest niekompletne (zgubiono jego elementy)
 

4.   Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem. Formularz zwrotu można pobrać tutaj --> http://serwer1533040.home.pl/zwrot_eumor.pdf
 

5.   W sytuacji, gdy konsument zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia ust. 3, umowę sprzedaży uważa się za nie zawartą. Konsumentowi zostanie wystawiona korekta do dokumentu zakupu.
 

6.   Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, dotyczy także sprzedaży ratalnej, przy umowach zawieranych na odległość.
 

7.    EUMOR M.K. MOTORS nie stosuje polityki towarów zastępczych.


Gwarancja

1.   Niniejsza gwarancja jakości ma zastosowanie do towarów nabywanych na podstawie umów sprzedaży zawieranych pomiędzy EUMOR M.K. MOTORS z siedzibą i adresem w miejscowości Olsztyn na ulicy Igora Sikiryckiego 7A lok. 14, NIP: 745-163-28-69 REGON: 281376641. e-mail biuro@eumor.pl, nr telefonu +48 530 800 270, a Klientami.

2.   EUMOR M.K. MOTORS udziela Klientowi gwarancji jakości na sprawne działanie towaru wyszczególnionego na dokumencie sprzedaży. Okres Gwarancji wskazany jest w okienku przy produkcie (wyrażony w postaci xx, gdzie xx to liczba miesięcy) oraz liczy się od daty zakupu sprzętu.
 

3.   Uprawnienia Klienta z tytułu udzielonej Gwarancji wygasają automatycznie: po upływie okresu Gwarancji; w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania lub wymiany towaru lub którejkolwiek z jego części przez Klienta lub podmiot inny niż EUMOR M.K. MOTORS.; w przypadku eksploatacji towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz wskazówkami EUMOR M.K. MOTORS i Producenta towaru; w przypadku braku odpowiedniej konserwacji towaru, zgodnie ze wskazówkami EUMOR M.K. MOTORS i producenta towaru; w przypadku gdy uszkodzenia lub wady towaru powstały na skutek: jakiegokolwiek urazu mechanicznego, zwarciem instalacji elektrycznej.
 

4.    Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego względem sprzedawcy towaru wynikających z niezgodności towaru z umową. W relacjach wynikających z niniejszej Gwarancji stosuje się przepisy prawa polskiego

 

 

Procedura reklamacji towarów zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego eumor.pl

1.   Jeżeli zakupiony towar zawiera wady lub jest niezgodny z umową, koszty zwrotu przesyłki pokrywa EUMOR M.K. MOTORS. Zgłoszona wada lub niezgodność towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada lub niezgodność towaru istniała w chwili jego wydania.
 

2.   Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe; jednakże w celu jej identyfikacji w systemie należy wypełnić formularz zgłoszenia reklamacyjnego do pobrania tutaj --> http://www.eumor.pl/serwis-narzedzi-pm-8.html.
 

3.   Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu (w szczególności dotyczy to ściągaczy hydraulicznych, zestawów do świec, blokad rozrządu, itd. itp.).
 

4.   Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
 

5.   Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Do towaru należy dołączyć szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień. Towar posiadający gwarancję producenta nie podlega warunkom gwarancyjnym EUMOR M.K. MOTORS i może być serwisowany w autoryzowanym serwisie producenta zgodnie z warunkami gwarancji.
 

6.   Do reklamowanego towaru należy dołączyć kserokopię dokumentu sprzedaży (dowód zakupu) i oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została wydana z towarem (gwarancja producenta). W przypadku ich braku reklamacja nie będzie rozpatrywana. Chyba że sprzedaż towaru zostanie potwierdzona w serwisie EUMOR M.K. MOTORS.
 

7.   Sposób dostarczenia towaru w ramach reklamacji:

1.   Koszty wysyłki reklamowanych przyrządów do producenta pokrywa Klient.

2.   Koszt zwrotu rozpatrzonej reklamacji jest dla Klienta darmowy, i pokrywa go w całości firma EUMOR M.K. MOTORS.
 

8.    Gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 1 roku od daty wydania rzeczy używanej.


Serwis

1.   Przesyłki do serwisu prosimy wysyłać na adres:
    Eumor
    ul. Igora Sikiryckiego 7A/14
    10-691 Olsztyn

2.    Kontakt z serwisem:
       biuro@eumor.pl
      tel. +48 530 800 270
  

Postanowienia końcowe

1.   EUMOR M.K. MOTORS ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).
 

2.   W stosunku do sprzedaży towarów niekonsumpcyjnych sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 

3.   Zgodnie z art 8 ust 3 pkt 2 lit b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informujemy, że umieszczanie przez klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.
 

4.   Korzystanie ze sklepu internetowego eumor.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

1.   Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub

2.   Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,

3.   minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli

4.   w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe Acrobat Reader.
 

5.   Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.eumor.pl
 

6.    Regulamin Sklepu Internetowego EUMOR M.K. MOTORS nie ogranicza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 1971, nr 27, poz. 252 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych prawa konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 ze zm.).

 

Znaki towarowe i prawa autorskie na stronach internetowych

1.   Wszystkie nazwy marki, nazwy produktów i tytuły użyte na stronie internetowej są znakami towarowymi lub nazwami handlowymi firmy Eumor lub znakiem towarowym trzeciego stopnia lub posiadaczy nazw handlowych. Nikt poza firmą Eumor nie jest uprawniony do korzystania z reprodukcji znaków towarowych Eumor lub nazw handlowych, gdyż może to stanowić naruszenie praw właścicieli marki Eumor.
 

2.   Każdorazowe projektowanie stron WWW, teksty, dokumenty, filmy, muzyka i / lub inne usługi oraz wybór i aranżacja materiałów oraz wszystkie kompilacje oprogramowania, wraz z kodem źródłowym oprogramowania (w tym apletów) oraz wszystkie inne materiały na tej stronie są chronione prawami autorskimi Eumor lub jej dostawcy. Dozwolone jest tylko kopiowanie i drukowanie w formie elektronicznej fragmentów strony internetowej gdy jest to konieczne w celu złożenia zamówienia z nami, lub za korzystanie z Serwisu jako zasobu handlowego.
 

3.   Nie wolno dokonywać innego rodzaju kopii strony w tym: korzystanie z informacji i materiałów na tej stronie, w tym reprodukcji w celach innych niż wymienione powyżej, modyfikowanie, dystrybucja, lub publikowanie.
 

4.    Jeżeli chcesz korzystać z materiałów lub informacji z tej strony, musisz uzyskać od firmy Eumor uprzednią, pisemną zgodę.